Misja Szpitala | Polityka DSK

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół DSK


2005-05-21 12:13
Dnia 20 maja 2005 r. obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Prof. Antoniego Gębali pn. "I Ty możesz pomóc choremu dziecku".
 
Zebranie zostało otwarte przez Pana Bolesława Rykwę - Prezesa Zarządu, który zaproponował porządek zebrania. W tej sprawie nie zgłoszono uwag, w związku z czym przystąpiono do rozpatrywania poszczególnych kwestii.
Przede wszystkim dokonano wyboru Prezydium Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. Wyboru do obydwu organów dokonano jednogłośnie, w drodze jawnego głosowania.
 
Do składu Prezydium powołano następujące osoby:

1.Tadeusz Rekiel - przewodniczący,
2.Edward Sierakowski - sekretarz,
3.Andrzej Panasiuk - członek,
4.Stefan Czerwiński - członek,

Natomiast w skład Komisji weszli:

1.Jolanta Gibaszewska
2.Wincenty Majcher,
3.Sebastian Chmielewski.

Kolejnym elementem zebrania było przedstawienie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącego, oraz odczytanie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 25 czerwca 2004 r. przez Pana Bogdana Walko. W tych dwóch kwestiach nie zostały zgłoszone żadne uwagi.
Następnie przystąpiono do przyjęcia sprawozdania Zarządu z jego działalności oraz sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej. Kolejno przedstawili je: Pan Bolesław Rykwa oraz Pan Grzegorz Stachyra. Prezes Stowarzyszenia w ramach swojego wystąpienia wysunął propozycję nadania Jego Magnificencji Rektora AM w Lublinie Panu Profesorowi Maciejowi Latalskiemu tytuł honorowego członka Stowarzyszenia, w uznaniu jego zasług. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, jednomyślnie podjęto uchwałę w tej sprawie.
W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania poszczególnych uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przyjęto uchwały w sprawie: sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. Natomiast odstąpiono od przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Stowarzyszenia, tym samym wyrażając pełne zaufanie do Zarządu Stowarzyszenia.
 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DSK - Bolesław Rykwa
Wręczenie Dyplomu członka honorowego Panu Prof. dr hab.med. Maciejowi Latalskiemu- wręczają Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DSK - Bolesław Rykwa i Wiceprezes - Pani Krystyna Głowniak
Przewodniczący Zebrania - Tadeusz Rekiel