Misja Szpitala | Polityka DSK

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych


2018-10-19 13:26
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na wyłonienie partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja ubytków słuchu, zaburzeń głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno – terapeutycznych u co najmniej 32 972 (85% populacji) uczniów w okresie do 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych odbywać się będzie w terminie od 19.10.2018 r. do 09.11.2018r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja ubytków słuchu, zaburzeń głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno – terapeutycznych u co najmniej 32 972 (85% populacji) uczniów w okresie do 2021 r.” na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. A. Gębali 6, 20-093 Lublin, pokój 2002.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty