Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Praktyczne Informacje dla Pacjentów > Zasady odwiedzin
Zasady odwiedzin

 

ZASADY ODWIEDZIN

Przedstawiciele ustawowi mogą odwiedzać pacjenta w Oddziale przez cały dzień od godz. 7.00 do godz. 20.00. Rodzic/Opiekun może przebywać w porach dogodnych dla dziecka, pamiętając jednakże o tym, aby odwiedziny nie kolidowały z prowadzonym procesem diagnostyki i leczenia, rehabilitacji oraz obowiązkiem kontynuowania nauki (dotyczy dzieci w wieku szkolnym).

Obecność przedstawicieli ustawowych w Oddziale musi być zgodna z przepisami BHP, p.poż oraz wytycznymi w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca. Informacje dotyczące odwiedzin wywieszone są na tablicach informacyjnych w holu Oddziału.

Ordynator, lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na pozostanie Rodziców /Opiekunów z hospitalizowanym dzieckiem także w porze nocnej. Na czas pobytu w godzinach nocnych w Oddziale Rodzic/Opiekun otrzymuje identyfikator (imienny rejestr wydawanych identyfikatorów prowadzi pielęgniarka dyżurna).

1. Rodzic/Opiekun, który otrzymał zgodę na pobyt z dzieckiem w godzinach nocnych przebywa w Oddziale , w którym leczone jest dziecko.

2. Rodzice/Opiekunowie, którzy nie wystąpili o w/w zgodę, mają obowiązek opuszczenia Szpitala w godzinach nocnych.

3. Rodzice /Opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do Szpitala w godzinach nocnych mogą przebywać z chorym dzieckiem do czasu załatwienia formalności, a po przyjęciu do Oddziału na podstawie wyżej opisanej zgody.

W przypadku istnienia warunków lokalowych w sali, w której przebywa pacjent, dopuszcza się sie "wspólną hospitalizację" Rodzica/Opiekuna na łóżku dostawczym.

Zobacz również zasady bezpiecznego pobytu w Szpitalu i sprawowania opieki nad dzieckiem...