Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Praktyczne Informacje dla Pacjentów > Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie udziela świadczeń medycznych pacjentom do ukończenia przez nich 18 roku życia.


Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- leczenia szpitalnego (hospitalizacji),

- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (porad specjalistycznych),

- rehabilitacji leczniczej,

- badań diagnostycznych,

- dializ

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez skierowania.


Przyjęcie do Szpitala

Wstępne formalności związane z przyjęciem do Szpitala załatwiane są w Izbie Przyjęć, a następnie pielęgniarka lub sanitariusz przewozi pacjenta do właściwego Oddziału i przekazuje pod opiekę pracownikom medycznym. Pielęgniarka Oddziału wskazuje miejsce dla pacjenta w sali chorych i informuje o najważniejszych czynnościach związanych z hospitalizacją, zapoznaje rodziców/opiekunów /pacjenta z kartą praw pacjenta, Regulaminem dla pacjentów przebywających w USzD oraz ich rodziców/ opiekunów  oraz udziela informacji na zadawane przez rodziców/opiekunów/pacjentów.

Przyjęcie do Polikliniki

Podczas rejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznych konieczne jest:


1. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowania nie jest wymagane do świadczeń:

1) ginekologa,

2) onkologa,

3) psychiatry,

4) dla świadczeniobiorców do 18 r. życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenie zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii


2. Numer PESEL

W przypadku pacjenta do 3 miesiąca życia, który nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL należy podać PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

 W sytuacji braku możliwości udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjentowi zostanie wyznaczony termin wizyty w innym, możliwie najkrótszym czasie.

Osoby ze znacznym stopniem, niepełnosprawności zapisywane są na wizyty do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.