Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Uniwersytecki Szpital Dziecięcy > Fundusze Europejskie UE > Fundusze RPO
Fundusze UE

 

W dniu 15.01.2018r. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie podpisał umowę o projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  Będzie on realizowany w ramach osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna RPO WL 2014 – 2020.

Projekt o nazwie: Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia” ma na celu poprawę efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury będzie polegał na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci oraz rozwijaniu nowych świadczeń zdrowotnych. Podstawą będzie gruntowna przebudowa pomieszczeń Szpitala (część wysoka Szpitala, Oddział Hematologii i Onkologii, Oddział Anestezjologii, Polikliniki) i doposażenie części obszarów udzielania świadczeń. Zakładane efekty przedsięwzięcia to: poprawa jakości udzielanych świadczeń, uruchomienie nowych świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie ilości już udzielanych, a tym samym konkurencyjności na rynku, zwiększenie przychodów, poprawa efektywności ekonomicznej i organizacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury budynku do aktualnych potrzeb wpływające na efektywność jej wykorzystania, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób o różnym rodzaju niepełnosprawności.

Zakres prac dotyczących przebudowy Szpitala w podziale na lokalizację:

1) Część wysoka Szpitala

2) Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

3) Poliklinika

4) Pracownia Endoskopowa

5) Pracownia Cytogenetyczna

6) Apteka Szpitalna

7) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 

Pracami objęta będzie większa część Szpitala. Powyższe działania dotyczą poprawy warunków udzielania świadczeń, warunków pobytu pacjentów i opiekunów, warunków pracy pracowników w zdecydowanej większości Oddziałów. 

Zakres inwestycji oprócz robót budowlanych zostanie uzupełniony o zakup sprzętu i wyposażenia.

Inwestycja będzie realizowana etapami, a całościowe zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec IV kwartału 2020.

Szpital będzie cały czas funkcjonował podczas prowadzonej inwestycji.

Całkowita wartość projektu

 SZACOWANA CAŁKOWITA

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

PLN

38 314 585,38

 

Kwota dofinansowania z RPO WL 2014-2020

PLN

30 000 000,00